Freddy Herrera / Harlem Deli Supermarket
2320 7th Avenue
New York, NY 10030